Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Rohove / ďalej DSS/ je Trnavský samosprávny kraj v súlade s § 21-23 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 112i zákona NR SR č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí.

Predmetom činnosti DSS Rohov je poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou, v rozsahu ustanovenia § 38 a odľahčovacej služby v rozsahu ustanovenia § 54 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a noviel ( ďalej Zákon o sociálnych službách).

Ciele a spôsoby poskytovania sociálnej služby v DSS Rohov sú zadefinované v Smernici DSS Rohov č. 17/2011, v ktorej je vyšpecifikované poslanie DSS Rohov, vymedzuje rozsah poskytovaných služieb, cieľovú skupinu, stanovuje hlavné ciele DSS Rohov v oblasti poskytovania sociálnych služieb, vytyčuje dlhodobé a krátkodobé ciele, a striktne vymedzuje pravidlá na ochranu prijímateliek sociálnej služby DSS Rohov pred predsudkami a negatívnymi hodnoteniami.

Hlavné ciele DSS Rohov

 • Podporovať, vytvárať a udržiavať vzťahy prijímateliek sociálnej služby s vlastnými rodinami a ďalšími im blízkymi osobami.

 • Rešpektovať a uplatňovať právo prijímateliek podieľať sa na plánovaní a realizácii sociálnych rekreačných akcií a zapojení sa do záujmových aktivít .

 • Minimalizovať neúčelnú a nadmernú starostlivosť, ktorá znemožňuje rozvoj schopností a zručností prijímateliek .

 • Rozvíjať a rešpektovať citový život prijímateliek a umožniť im nadväzovanie priateľských medziľudských vzťahov.

 • Trvalou tendenciou v práci v DSS Rohov je hľadanie nových ciest k zvyšovaniu úrovne rozumových, pohybových, komunikačných i praktických schopností a zručností prijímateliek, a tým i zvyšovanie kvality ich života.

 • Organizovanie záujmovej činnosti, kultúrneho a spoločenského vyžitia, rekreácií prijímateliek.

 • Zlepšenie tímovej spolupráce všetkých zamestnancov, podporovanie pozitívnej zmeny v myslení a správaní sa zamestnancov DSS Rohov.

 • Podporovať zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zabezpečovať špecializované kurzy pre zamestnancov DSS Rohov, ktoré prispejú k zvyšovanou kvality poskytovaných služieb .

DSS Rohov nie je prispôsobený na poskytovanie sociálnej služby prijímateľkám, ktoré si vyžadujú zvýšený psychiatrický dohľad na uzatvorenom oddelení alebo prijímateľkám s nadmernou agresivitou.

DSS Rohov neposkytuje sociálnu službu prijímateľkám, ktoré boli obvinené a pre ich duševný stav im bolo právoplatným rozhodnutím súdu uložené ochranné opatrenie (ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad alebo umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave). Zákaz poskytovania sociálnej služby takýmto osobám sa vzťahuje na celú dobu vykonávania ochranného opatrenia ( §61 ods.3).

V DSS Rohov je možné poskytovať starostlivosť prijímateľkám s :

 • duševnými poruchami a poruchami správania

 • telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania

 • telesným postihnutím alebo duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré sú zároveň zmyslovo postihnuté.