o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb

a v zariadeniach na vykonávanie opatrení

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

VZN č. 30 – 2014