Výška priemernej úhrady v DSS Rohov je 220 EUR. Výška úhrady je v súlade s VZN TTSK č. 30/2014. Je závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu minimálne 25% životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje sumu 51,27 EUR.