1. Sociálna služba celoročnou pobytovou formou ( § 38)

V zmysle Zákona o sociálnych službách , § 38 sa v DSS Rohov poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

V DSS Rohov sa:

a) poskytuje :

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ubytovanie

5. stravovanie

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

7. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou

b) zabezpečuje :

1. pracovná terapia

2. záujmová činnosť

3. ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na :

1. vzdelávanie

2. úschovu cenných vecí

  1. Odľahčovacia služba ( § 54)

V DSS Rohov sa v prípade kapacitných možností ( počas dovoleniek klientok v celoročnej pobytovej forme) poskytuje odľahčovacia služba v súlade s § 54 Zákona o sociálnych službách.

poskytované sociálne služby v DSS Rohov