Do domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove sa prijímajú klientky v zmysle Zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov , § 8 ods.1 na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a príloh k žiadosti ( tlačivo žiadosti viď príloha č.1).

A. Podmienky prijatia do DSS v Rohove

1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti V a VI, u nevidiacej fyzickej osoby stupeň odkázanosti III.

2. Písomná žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, doručená priamo do DSS Rohov alebo na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, odbor sociálnej pomoci

Obsah písomnej žiadosti :

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba

 • dátum narodenia a adresa trvalého bydliska žiadateľa

 • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si žiadateľ vybral

 • druh a forma sociálnej služby

 • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby

 • čas poskytovania sociálnej služby

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané ( tlačivo žiadosti o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu viď príloha č.2)

 1. vekové obmedzenie na prijatie do DSS v Rohove ( v súlade s § 110, ods. 4) – dievčatá a ženy vo veku od 18 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku

4. podmienka na prijatie z hľadiska DSS Rohov – neobsadené miesto

B. Bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby – podmienky prijatia do DSS v Rohove

Žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je preukázateľne :

 1. v ohrození života alebo zdravia :

  • je ohrozený správaním inej fyzickej osoby

  • je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu

( manžel, manželka, plnoleté dieťa alebo rodič, príp. súdom stanovený opatrovník)

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb

 2. je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, skončil pobyt v zariadení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí

  • pri bezodkladnom prijatí do DSS Rohov je možné písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu predložiť dodatočne( § 8, ods.6).

   C.  Odľahčovacia služba – podmienky prijatia do DSS Rohov

 1. posudok príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovanie inou fyzickou osobou pri ťažkom zdravotnom postihnutí

 2. kópia dokladu o mesačnom príjme ťažko zdravotne postihnutého

 3. potvrdenie o bezinfekčnosti

 4. písomná žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby ( príloha č.3)

5. podmienka na prijatie z hľadiska DSS Rohov

– neobsadené miesto počas dlhšej neprítomnosti klientky DSS Rohov

– max 30 dní v kalendárnom roku ( § 54, ods.3)

podmienky prijatia do DSS Rohov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu