Vážení rodičia a blízki príbuzní našich prijímateliek sociálnej služby,

 

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych opatreniach v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID-19 v DSS Rohov.

      V súlade s opatreniami Krízového štábu DSS Rohov zo dňa 28.7.2020 môžu PSS  zatiaľ stále prijímať návštevy v zariadení, za dodržania nasledovných podmienok:

 • Návštevy bez fyzického kontaktu
 • Vo vonkajších priestoroch
 • Vo vnútorných priestoroch mimo izieb PSS – jedáleň 1-2.odd. v kaštieli v čase nepriaznivého počasia
 • S povinnosťou použitia prekrytia tváre pre návštevníkov
 • Vo vnútorných priestoroch následná dezinfekcia priestorov službukonajúcou OPA
 • U PSS, pripútaných na lôžko službukonajúca sestra môže povoliť návštevu priamo v izbe za dodržania zvýšených hygienických opatrení, t.j. v izbe sa môže zdržiavať len PSS s návštevou, po ukončení návštevy sa celá miestnosť vydezinfikuje a prečistí Ionizátorom vzduchu alebo germicídnym žiaričom minimálne 30 min.
 • Príbuzní sa musia ohlásiť na plánovanú návštevu s 24 hod. predstihom v ošetrovni alebo u R
 • Vedenie DSS Rohov si vymedzuje právo nepovoliť návštevu príbuzným, ktorí vykazujú známky respiračného ochorenia, prípadne prišli z oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19.
 • Všetkým návštevám PSS sa bude pri vstupe do DSS Rohov merať TT so záznamom.
 • Všetky návštevy PSS sú povinné pri vstupnom filtri v ošetrovni vyplniť Čestné prehlásenie pre návštevy PSS v DSS Rohov.

 

 

Prerušenie poskytovania sociálnej služby z dôvodu pobytu u blízkych príbuzných  sa zatiaľ neobmedzuje.

Príbuzní sú povinní:

 • dodržiavať pokyny na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré sú im odovzdané v písomnej podobe pri odchode PSS na dovolenku
 • okrem bežných formulárov vyplnia a podpíšu aj Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze blízkej osoby s ktorou bude PSS v styku počas prerušenia PoSS v DSS Rohov v súlade s internými predpismi DSS Rohov.
 • Po návrate PSS z  pobytu u príbuzných je blízka osoba povinná okrem bežných formulárov vyplniť aj Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb, s ktorými bol v styku počas prerušenia PoSS

( dovolenka), tieto formuláre sú archivované ako súčasť COVID-19 dokumentácie.

 

 

Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie a dodržiavanie našich opatrení, ktorými sa snažíme zabrániť šíreniu nákazy COVID-19 v DSS Rohov. Chránime naše prijímateľky sociálnej služby, našich zamestnancov a zároveň aj Vás všetkých.

 

 

V Rohove, 28.7.2020                                          Monika Knezovičová, riaditeľka