Vážení rodičia a rodinní príslušníci klientky DSS Rohov,

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove v rámci samohodnotenia svojej činnosti si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie Dotazníka spokojnosti rodinných príslušníkov klientky DSS Rohov s poskytovaním sociálnej služby v DSS Rohov. Vyplnením dotazníka vyjadríte svoj názor na našu činnosť a aktívne sa zúčastníte na odhaľovaní slabých stránok, na odstraňovaní negatívnych javov a vykonávaní opatrení na zlepšenie činnosti DSS Rohov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Ďakujeme za Vašu spoluprácu a čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka.

PhDr. Monika Knezovičová, PhD., riaditeľka DSS Rohov