4 hodiny pre život

V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov absolvovali v dňoch 9. a 16. apríla 2019 zdravotnícki pracovníci a pracovníci sociálnej rehabilitácie štvorhodinový seminár v oblasti poskytovania prvej pomoci. Vzdelávateľom bol Slovenský červený kríž, územný spolok Senica. Vzdelávanie bolo zamerané na získanie alebo zopakovanie techník poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch – bezvedomie, zástava dýchania a krvného obehu, dusenie. Výučba teórie bola obmedzená na minimum, oveľa väčší dôraz sa kládol na praktické precvičovanie. Účastníci kurzu si osvojili najnovšie postupy poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.